Tin nổi bật

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Đơn vị giải quyết:
Nội dung cần tìm:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Đường Thủy Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 70.000 đồng/Giấy chứng nhận
2 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Đường Thủy Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 70.000 đồng/Giấy chứng nhận
3 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường Thủy Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 70.000 đồng/Giấy chứng nhận
4 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Đường Thủy Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 70.000 đồng/Giấy chứng nhận
5 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường Thủy Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 70.000 đồng/Giấy chứng nhận
6 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường Thủy Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 70.000 đồng/Giấy chứng nhận
7 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Đường Thủy Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 70.000 đồng/Giấy chứng nhận
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường Thủy Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 70.000 đồng/Giấy chứng nhận
9 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường Thủy Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Không
10 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Công thương Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt Không
11 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Công thương Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trường hợp đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Không
12 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở LĨNH VỰC CHỨNG THỰC Không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực. Trường hợp kéo dài thời hạn giải quyết thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực. 50.000 đồng/hợp đồng, giao dịch
13 Thủ tục chứng thực di chúc LĨNH VỰC CHỨNG THỰC Không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực. Trường hợp kéo dài thời hạn giải quyết thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực. 50.000 đồng/di chúc
14 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản LĨNH VỰC CHỨNG THỰC Không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực. Trường hợp kéo dài thời hạn giải quyết thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực. 50.000 đồng/văn bản
15 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở LĨNH VỰC CHỨNG THỰC Không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực. Trường hợp kéo dài thời hạn giải quyết thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực. 50.000 đồng/văn bản
16 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở LĨNH VỰC CHỨNG THỰC Không quá 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hoặc có thể kéo dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu chứng thực. Trường hợp kéo dài thời hạn giải quyết thì người tiếp nhận hồ sơ phải có phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực. 50.000 đồng/văn bản
17 Thủ tục công nhận hòa giải viên LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Không
18 Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Không
19 Thủ tục thôi làm hòa giải viên LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Không
20 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Không
Trang: