Tin nổi bật

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật

Cẩm Phả tuyên truyền kiến thức pháp luật cho 21 trường phổ thông trên địa bàn
https://conganquangninh.gov.vn/guong-sang-xa-phuong/cam-pha-tuyen-truyen-kien-thuc-phap-luat-cho-21-truong-pho-thong-tren-dia-ban-1288.html
Các tin liên quan: