Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu
Lĩnh vực: LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được bản kê khai
Lệ phí: Không
Nội dung: 2.1. Trình tự thực hiện  
- Bước 1: Các hộ chăn nuôi tập trung kê khai trong thời gian 15 ngày kể từ khi bắt đầu chăn nuôi; Các hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện kê khai ngay khi thực hiện nuôi trồng.
- Bước 2:
+ Các hộ chăn nuôi: trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được bản kê khai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận vào kê khai.
+ Các hộ nuôi trồng thủy sản được UBND cấp xã xác nhận ngay khi thực hiện nuôi trồng.
2.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp.
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ gồm:
- Bản kê khai sản xuất ban đầu theo Mẫu số 6  tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017;
b) Số lượng: 01 bộ
2.4.Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được bản kê khai
2.5. Đối tượng thực hiện TTHC: các tổ chức, cá nhân.
2.6. Cơ quan giải quyết TTHC: UBND cấp xã;
2.7. Kết quả thực hiện TTHC: Xác nhận của UBND cấp xã.
2.8. Phí, lệ phí: Không
2.9. Tên mẫu đơn, tờ khai:
- Bản kê khai sản xuất ban đầu theo Mẫu số 6 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017;
2.10. Điều kiện thực hiện TTHC: không.
2.11. Căn cứ pháp lý của TTHC.
- Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ “Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh”.
 
 
 
 
 
Mẫu số 6
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN KÊ KHAI
Số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) ban đầu
Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường …………………..
Họ, tên chủ cơ sở: ………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………….
Số điện thoại ………………., Fax ………………..Email (nếu có):.....................
Đăng ký chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy sản) như sau:
TT Đối tượng nuôi Địa điểm Diện tích nuôi (m2) Thời gian bắt đầu nuôi (ngày, tháng) (dự kiến đối với thủy sản) Số lượng giống dự kiến nuôi/thả (con) Thời gian thu hoạch/xuất chuồng dự kiến (tháng, năm) Sản lượng dự kiến Ghi chú
1                
2                
..                
Những vấn đề khác:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về các thông tin đã kê khai./.
…………, ngày …. tháng …. năm …
Xác nhận của UBND xã/phường
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
………, ngày …… tháng …….năm …
CHỦ CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)
…………, ngày ……. tháng ……. năm ………
Xác nhận của Cơ quan chuyên môn (nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
File đính kèm: Tải file