Tin nổi bật

Thủ tục hành chính

Lĩnh vực:
Đơn vị giải quyết:
Nội dung cần tìm:
STT Tên thủ tục Lĩnh vực Thời gian giải quyết tối đa (ngày) Phí/Lệ phí (VNĐ)
1 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã LĨNH VỰC THỦY LỢI 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Không
2 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã LĨNH VỰC THỦY LỢI 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Không
3 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện) LĨNH VỰC THỦY LỢI 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Không
4 Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Không
5 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được bản kê khai Không
6 Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Không
7 Thủ tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT 2,5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản đăng ký chuyển đổi hợp lệ và phù hợp. Không
8 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 60 ngày Không
9 Thủ tục Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ 05 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được thông báo, Không
10 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Không
11 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị tặng Giấy khen, Không
12 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Không
13 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng LĨNH VỰC THƯ VIỆN 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ. Không
14 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng LĨNH VỰC THƯ VIỆN 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ. Không
15 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng LĨNH VỰC THƯ VIỆN 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ. Không
16 Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số LĨNH VỰC Y TẾ 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ Không
17 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Không
18 Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Không
19 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 07 ngày làm việc. Không
20 Thủ tục công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 07 ngày làm việc. Không
Trang: