Tin nổi bật

Quy hoạch/ kế hoạch/ chính sách thu gom, tái chế và xử lý chất thải, quản lý và khai thác tài nguyên thiên nhiên

Ngăn chặn các vi phạm liên quan đến than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than
Ngăn chặn các vi phạm liên quan đến than, bã sàng, đá xít, đất đá lẫn than
V/v tiếp tục tăng cường hoạt động xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện trên địa bàn tỉnh
V/v tiếp tục tăng cường hoạt động xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện trên địa bàn tỉnh