Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Lĩnh vực: LĨNH VỰC DÂN TỘC
Thời gian giải quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Lệ phí: Không
Nội dung: a) Trình tự thực hiện
Bước 1: Đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín
Khi có các trường hợp quy dịnh tại điêm a Khoản 3 Điều 6 của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, Trưởng ban công tác mặt trận thôn chủ trì tổ  chức họp liên tịch ( có sự tham gia của đại diện Chi ủy, chính quyền, Ban công tác Mạt trận, các tổ chức đoàn thể và đại diện hộ dân trong thôn), lập biên bản họp theo Mẫu số 06 tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này gửi Ủy ban nhân dân cấp xã ( 01 bộ, gồm: văn bản đề nghị, biên bản họp theo Mẫu số 06 tại Phụ lucjk II và các giấy tờ có liên quan) đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín;
Bước 2: Kiểm tra, lập hồ sơ đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra và lập hồ sơ ( 01 bộ gồm: văn bản đề nghị, biên bản theo Mẫu số 07 tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này và các giấy tờ liên quan) gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện;
 Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, kiểm tra và lập hồ sơ ( 01 bộ, gồm: văn bản đề nghị kèm theo danh sách và bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của xã) gửi Cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh;
Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ, trình ban hành quyết định đưa ra khỏi danh sách người có uy tín
…….huyện, Cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan Công An cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ngành chức năng liên quan hoàn thiện hồ sơ( 01 bộ gồm: tờ trình kèm theo danh sách đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín; dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các huyện và các giấy tờ có liên quan khác), thống nhất  trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh và gửi Ủy ban Dân tộc tổng hợp theo quy định (kèm theo File mềm gửi qua email: vudantocthieuso@ema.gov.vn).
b) Cách thức thực hiện
- Qua bưu điện;
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Tờ trình Chủ tịch UBND tỉnh kèm theo danh sách đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín;
+ Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND  tỉnh đưa ra khỏi danh sách người có uy tín;
+Bản tổng hợp hồ sơ của các huyện đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
+ Các giấy tờ/ tài liệu liên quan khác (nếu có)
- Số lượng hồ sơ: 01 (một)  bộ.
d) Thời hạn giải quyết
14(mười bốn) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chinh
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
- Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh;
- Cơ quan phối hợp: theo quy định tại điểm b, Khoản 3 Điều 6 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg
f) Kết quả thực hiện thủ tục hành  chính
Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
g) Lệ phí: Không
h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có ( gồm các biểu mẫu kèm theo tại Phụ lục II của Quyết định này).
i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
-Người có uy tín đã chuyển nơi khác sinh sống hoặc do sức khỏe yếu, tự nguyện xin rút khỏi danh sách người có uy tín (theo Mẫu số 05 tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này);
- Người có uy tín vi phạm pháp luật;
- Người có uy tín mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Người có uy tín giảm sút uy tín, không đảm bảo đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg.
k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiếu số
 
Phụ lục II
Các Biểu mẫu của TTHC số 2, Phần II của Quyết định này
(Các biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg
ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ)
                                                                                                                  
                                                                                                                 Mẫu số 05
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Rút khỉ danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
 
 
 
  

                   Kính gửi:
                                   - Ban công tác Mặt trận thôn……………………………..
                                   - UBND xã/phường/thị trấn………………………………
 
Họ và tên người có uy tín:……………………………………………………
Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………
Dân tộc:………………………………………………………………………
Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………
Hiện đang là người có uy tín của thôn
Tôi làm đơn này đề nghị các cấp quản lý xem xét, cho phép tôi được rót khỏi danh sách người có uy tín của thôn…………………………………………………
Lý do* : ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
        …………………………………………………………………………………
 
  ……, ngày…….tháng……năm ….
  Người làm đơn
(ký, ghi rõ họ tên)
 
 
* Ghi cụ thể lý do tự xin rút khỏi danh sách người có uy tín (ví dụ: do sức khỏe yếu, gia đình chuyển đi nơi khác sinh sống…);
 
 
 
Mẫu số 06
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 
BIÊN BẢN HỌP LIÊN TỊCH THÔN
Đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu sổ
Năm….
 
 
 
  

Hôm nay, ngày….tháng….năm….., tại thôn (ghi rõ địa điểm  tổ chức)………….
Chúng tôi gồm:
- Đại diện Chi ủy thôn (ghi rõ họ, tên, chức danh):………………………………
- Đại diện chính quyền (ghi rõ họ, tên, chức danh):………………………………
- Đại diện Mặt trận (ghi rõ họ, tên, chức danh):…………………………………
- Đại diện các tổ chức đoàn thể (Mỗi đoàn  thể cử 01 người đại diện tham dự, ghi rõ họ, tên, chức danh).
- Đại diện hộ gia đình DTTS trong thôn (ghi rõ họ tên): tối thiểu 03 hộ gia đình.
- Chủ trì: Ông (bà)…………….Chức danh: Trưởng Ban công tác mặt trận thôn
- Thư ký (ghi rõ họ, tên, chức danh):……………………………………………
Căn cứ Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, sau khi xem xét, đánh giá các mặt và ý kiến tham gia của đại diện các ban, ngành, đoàn thể dự họp đối với:
1. Ông/Bà:………năm sinh…..dân tộc….cư trú tại…., các thành viên tham gia dự họp thống nhất (với….số phiếu/tổng số phiếu….=…%).
         2. ….
Các thành viên… đưa ra khỏi danh sách người có uy tín đối với:
  1. Ông/Bà:………
– Lý do (nêu cụ thể lý do đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín):..
…………………………………………………………………………….
         2. ….
- Lý do……………………………………………..
Biên bản lập thành 02 bản, các đại diện có mặt nhất trí ký tên./.
 
      Thư ký
(ký, ghi rõ họ tên)
Chủ trì
(ký, ghi rõ họ tên)
 
Đại diện chính quyền
(ký, ghi rõ họ tên)
Đại diện Mặt trận
(ký, ghi rõ họ tên)
Đại diện Chi ủy
(ký, ghi rõ họ tên)
 
      Đại diện các đoàn thể
       (ký, ghi rõ họ tên)
Đại diện hộ dân
(ký, ghi rõ họ tên)
 
Ghi chú:
- Trường hợp người có uy tín chết: Không tổ chức họp liên tịch. Trưởng thôn làm văn bản đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín gửi UBND cấp xã;
- Trường hợp tự nguyện xin rút khỏi danh sách người có uy tín cần có đơn theo Mẫu 05 kèm theo Quyết định này
- Đại biểu đại diện hộ gia đình trong thôn không tham gia bỏ phiếu, nhưng tham gia vào tổ kiểm phiếu để giám sát kết quả bỏ phiếu đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín của thôn.
 
Mẫu số 07
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 
BIÊN BẢN KIỂM TRA
Đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
 Năm…
 
Hôm nay, ngày….tháng….năm….., tại UBNND xã (ghi rõ địa điểm  tổ chức)…
Chúng tôi gồm:
- Đại diện Đảng ủy xã/phường/thị trấn (ghi rõ họ, tên, chức danh):……………..
- Đại diện UBND xã/ phường/thị trấn (ghi rõ họ, tên, chức danh):………………
- Đại diện Công an xã/ phường/thị trân (ghi rõ họ, tên, chức danh):……………
- Đại diện Ủy ban MTTQ xã/ phường/thị trân (ghi rõ họ, tên, chức danh):………
- Đại diện các tổ chức đoàn thể (Mỗi đoàn  thể cử 01 người đại diện tham dự, ghi rõ họ, tên, chức danh).
- Chủ trì: Ông (bà)………….Chủ tịch( hoặc Phó CT) UBND xã/phường/thị trấn
- Thư ký (ghi rõ họ, tên, chức danh):……………………………………………
Căn cứ đề nghị của các thôn và kết quả kiểm tra; căn cứ các quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến tham gia của đại diện các ban, ngành, đoàn thể dự họp, cuộc họp thống nhất đề nghị UBNd huyện/quận/thị xã xem xét đưa ra khỏi danh sách người có uy tín năm … đối với các trường hợp sau :
Số TT Họ và tên Giới tính/Năm sinh Dân tộc Nơi cư trú Trình độ văn hóa/chuyên môn Kết quả Lý do
Đồng ý Không đồng ý
Nam Nữ Số người Tỷ lệ % Số người Tỷ lệ %
1                      
                       
  Tổng số                    
Biên bản lập thành 02 bản, các đại diện có mặt nhất trí ký tên./.
 
      Thư ký
(ký, ghi rõ họ tên)
Chủ trì
(ký, ghi rõ họ tên)
 
Đại diện Công an xã
(ký, ghi rõ họ tên)
Đại diện UBMTTQ xã
(ký, ghi rõ họ tên)
Đại diện Đảng ủy xã
(ký, ghi rõ họ tên)
 
Ghi chú:
- Thực hiện bỏ phiếu kín, người dược đề ngihj đưa ra khỏi danh sách người có uy tín phải có trên 50% tổng số đại biểu dự họp bỏ phiếu tán thành.
- Nêu rõ lý do các trường hợp đề nghị đưa ra hoặc không đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín.
 
File đính kèm: Tải file