Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Lĩnh vực: LĨNH VỰC DÂN TỘC
Thời gian giải quyết: 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Lệ phí: Không
Nội dung: a) Trình tự thực hiện
Theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 6 của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi chung là Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg), việc công nhận, phê duyệt danh sách người có uy tín được thực hiện theo trình tự sau:
Bước 1: Lập danh sách đề nghị công nhận người có uy tín
Căn cứ hướng dẫn của Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh và  chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng thôn chủ trì tổ chức họp dân ( có sự tham gia của ít nhất 2/3 số hộ gia đình trong thôn ) phổ biến về nội dung chính sách, tiêu chí, điều kiện bình chọn người có uy tín quy định tại Điều 4 của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg và tiến hành đề cử danh sách bình chọn người có uy tín ( theo Mẫu số 01 của PHụ lục I kèm theo Quyết định này) gửi Trưởng ban công tác mặt trận thôn.
Khi nhận được danh sách đề cử bình chọn người có uy tín của Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận thôn chủ trì tổ chức họp liên tịch với sự tham gia của đại diện Chi ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và đại diện hộ dân trong thôn tiến hành bình chọn (theo Mẫu số 02 của Phụ lục I kèm theo Quyết định này và lập hồ sơ đề nghị công nhận người có uy tín ( 01 bộ, gồm: văn bản đề nghị và biên bản họp liên tịch theo Mẫu số 02) gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 2: Kiểm tra kết quả bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của các thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan của xã kiểm tra kết quả bình chọn của các thôn 9theo Mẫu số 03 của Phụ lục I kèm theo Quyết định này) và lạp hồ sơ ( 01 bộ, gồm: văn bản đề nghị kèm theo danh dách và biên bản theo Mẫu số 03) gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của các xã, ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, kiểm tra và lập hồ sơ (01 bộ, gồm: văn bản đề nghị, danh sách theo Mẫu số 04 và bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các xã) gửi Vơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh.
Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ, trình công nhận người có uy tín
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của các huyện, Cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh tổng hợp, thống nhất với cơ quan công an cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ngành chức năng liên quan hoàn thiện hồ sơ (01 bộ gồm: tờ trình, dự thảo Quyết định kèm theo danh sách đề nghị công nhận người có uy tín theo Mẫu số 04 của Phụ lục I kèm theo Quyết định này và bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các huyện), trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định công nhận, phê duyệt danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh trước ngày 15 tháng 12 của năm và gửi Ủy ban Dân tộc tổng hợp chung theo quy định (kèm theo File mềm gửi qua email: vudantocthieuso@cema.gov.vn).
b) Cách thức thực hiện
- Qua bưu điện;
- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Tờ trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận, phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;
+ Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND  tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín;
+ Biểu tổng hợp danh sách người có uy tín đề nghị phê duyệt (theo Biểu mẫu 04 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg);
+Bản tổng hợp hồ sơ của các huyện đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
- Số lượng hồ sơ: 01 (một)  bộ.
d) Thời hạn giải quyết
15(mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 của năm bình chọn, công nhận người có uy tín
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức, cá nhân
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chinh
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
- Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh;
- Cơ quan phối hợp: theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg
f) Kết quả thực hiện thủ tục hành  chính
Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận, phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
g) Lệ phí: Không
h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có ( gồm các biểu mẫu kèm theo tại Phụ lục I của Quyết định này).
i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
- Yêu cầu:
+ Là công dân Việt Nam, không phân biệt thành phần dân tộc, cư trú hợp pháp tại Việt Nam;
+ Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối vủa Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;
+ Là người tiêu biểu, có nhiều công lao, đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc;
+ Hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc; có mối liên hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư;
+ Có khả năng quy tục, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số trong phạm vi nhất định bằng lời nói, qua việc làm, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo.
- Điều kiện:
+ Mỗi thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số có ít nhất 1/3 số hộ gia đình hoặc số nhân khẩu là người dân tộc thiểu số được bình chọn 01 (một) người có uy tín;
+ Trường hợp thôn không đủ điều kiện quy định tại điểm a Khoản 3 Điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg hoặc có nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống, căn cứ tình hình thực tế và đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết dịnh số lượng người có uy tín được bình chọn, nhưng tổng số người có uy tín được bình  chọn không vượt quá tổng số thôn của vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành  chính
Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của  Thủ tướng chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
 
 
Phụ lục I
Các Biểu mẫu của TTHC số 1, Phần II của Quyết định này
(Các biểu mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg
ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ)
                                                                                                                  
                                                                                                                 Mẫu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 
BIÊN BẢN HỘI NGHỊ DÂN CƯ THÔN
Đề cử người có uy tín trong đồng bào dân tộc  thiểu số
 
Hôm nay, ngày….tháng….năm….., tại thôn (ghi rõ địa điểm  tổ chức)………….
Chúng tôi gồm:
- Đại diện Chi ủy thôn (ghi rõ họ, tên, chức danh):………………………………
- Đại diện chính quyền (ghi rõ họ, tên, chức danh):………………………………
- Đại diện Mặt trận (ghi rõ họ, tên, chức danh):…………………………………
- Đại diện các tổ chức đoàn thể (ghi rõ họ, tên, chức danh):……………………
- Số hộ gia đình dự họp/ tổng số hộ trong thôn:…………………………………
- Chủ trì: Ông (bà)………………...Chức danh: Trưởng thôn
- Thư ký (ghi rõ họ, tên, chức danh):……………………………………………
Sau khi nghe Trưởng thôn phổ biến về tiêu chí, điều kiện bình chọn người có uy tín và nội dung chính sách quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ, hội nghị đã thống nhất đề cử người có uy tín của thôn năm.. như sau:
Số TT Họ và tên Giới tính/Năm sinh Dân tộc Nơi cư trú Trình độ văn hóa/chuyên môn Kết quả Lý do
Đồng ý Không đồng ý
Nam Nữ Số người Tỷ lệ % Số người Tỷ lệ %
                       
                       
  Tổng số                    
Biên bản lập thành 02 bản, các đại diện có mặt nhất trí ký tên./.
 
Đại diện hộ gia đình
(ký, ghi rõ họ tên của đại diện 03 hộ dân dự họp)
Thư ký
(ký, ghi rõ họ tên)
Trưởng thôn
(ký, ghi rõ họ tên)
 
Ghi chú: Mỗi thôn đề cử không quá 02 người. Người được đề cử phải đạt trên 50% tổng số đại biểu dự họp đồng ý và có tỷ lệ cao nhất ( bằng hình thức biểu quyết giơ tay).
 
                                                                                                                 Mẫu số 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 
BIÊN BẢN HỌP LIÊN TỊCH THÔN
Bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
 
Hôm nay, ngày….tháng….năm….., tại thôn (ghi rõ địa điểm  tổ chức)………….
Chúng tôi gồm:
- Đại diện Chi ủy thôn (ghi rõ họ, tên, chức danh):………………………………
- Đại diện chính quyền (ghi rõ họ, tên, chức danh):………………………………
- Đại diện Mặt trận (ghi rõ họ, tên, chức danh):…………………………………
- Đại diện các tổ chức đoàn thể (Mỗi đoàn  thể cử 01 người đại diện tham dự, ghi rõ họ, tên, chức danh).
- Đại diện hộ gia đình DTTS trong thôn (ghi rõ họ tên): tối thiểu 03 hộ gia đình.
- Chủ trì: Ông (bà)…………….Chức danh: Trưởng Ban công tác mặt trận thôn
- Thư ký (ghi rõ họ, tên, chức danh):……………………………………………
Sau khi nghe xem xét danh sách đề cử của thôn; căn cứ tiêu chí, điều kiện bình chọn người có uy tín quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến tham gia của đại diện các ban, ngành, đoàn thể dự họp, cuộc họp thống nhất đề nghị công nhận người có uy tín của thôn năm.. như sau:
Số TT Họ và tên Giới tính/Năm sinh Dân tộc Nơi cư trú Trình độ văn hóa/chuyên môn Kết quả Lý do
Đồng ý Không đồng ý
Nam Nữ Số người Tỷ lệ % Số người Tỷ lệ %
                       
                       
  Tổng số                    
Biên bản lập thành 02 bản, các đại diện có mặt nhất trí ký tên./.
 
      Thư ký
(ký, ghi rõ họ tên)
Chủ trì
(ký, ghi rõ họ tên)
 
Đại diện chính quyền
(ký, ghi rõ họ tên)
Đại diện Mặt trận
(ký, ghi rõ họ tên)
Đại diện Chi ủy
(ký, ghi rõ họ tên)
 
      Đại diện các đoàn thể
(ký, ghi rõ họ tên)
Đại diện hộ dân
(ký, ghi rõ họ tên)
 
Ghi chú:
- Bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết giơ tay do Hội nghị quyết dịnh. Người được bình chọn, đề nghị  là người có uy tín phải đạt trên 50% tổng số đại biểu dự họp đồng ý và có tỷ lệ bình chọn cao nhất.
- Đại biểu đại diện hộ gia đình trong thôn tham dự với vai trò giám sát, không tham gia bỏ phiếu hoặc biểu quyết bình chọn người có uy tín; trường hợp bình chọn bằng bỏ phiếu kín, tổ kiểm phiếu phải có sự tham gia của đại biểu đại diện hộ gia đình trong thôn.
- Trường hợp có nhiều hơn số lượng người được bình chọn/ thôn mà có kết quả bình chọn bằng nhau thì đua cả vào danh sách bình  choj gửi UBND xã/ phường/thị trấn xem xét, quyết định.
Mẫu số 03
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 
BIÊN BẢN KIỂM TRA
Kết quả bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín năm…
 
Hôm nay, ngày….tháng….năm….., tại UBNND xã (ghi rõ địa điểm  tổ chức)…
Chúng tôi gồm:
- Đại diện Đảng ủy xã/phường/thị trấn (ghi rõ họ, tên, chức danh):……………..
- Đại diện UBND xã/ phường/thị trấn (ghi rõ họ, tên, chức danh):………………
- Đại diện Công an xã/ phường/thị trân (ghi rõ họ, tên, chức danh):……………
- Đại diện Ủy ban MTTQ xã/ phường/thị trân (ghi rõ họ, tên, chức danh):………
- Đại diện các tổ chức đoàn thể (Mỗi đoàn  thể cử 01 người đại diện tham dự, ghi rõ họ, tên, chức danh).
- Chủ trì: Ông (bà)………….Chủ tịch( hoặc Phó CT) UBND xã/phường/thị trấn
- Thư ký (ghi rõ họ, tên, chức danh):……………………………………………
Căn cứ đề nghị của các thông và kết quả kiểm tra; căn cứ tiêu chí, điều kiện bình chọn người có uy tín quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến tham gia của đại diện các ban, ngành, đoàn thể dự họp, cuộc họp thống nhất :
Số TT Họ và tên Giới tính/Năm sinh Dân tộc Nơi cư trú Trình độ văn hóa/chuyên môn Kết quả Lý do
Đồng ý Không đồng ý
Nam Nữ Số người Tỷ lệ % Số người Tỷ lệ %
                       
                       
  Tổng số                    
Biên bản lập thành 02 bản, các đại diện có mặt nhất trí ký tên./.
 
      Thư ký
(ký, ghi rõ họ tên)
Chủ trì
(ký, ghi rõ họ tên)
 
Đại diện chính quyền
(ký, ghi rõ họ tên)
Đại diện UBMTTQ xã
(ký, ghi rõ họ tên)
Đại diện Đảng ủy xã
(ký, ghi rõ họ tên)
 
      Đại diện Công an xã
      (ký, ghi rõ họ tên)
Đại diện các Đoàn thể
(ký, ghi rõ họ tên)
 
Ghi chú:
- Nêu rõ lý do các trường hợp đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện trong danh sách bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín của các thôn gửi UBNd xã/ phường/thị trấn
- Trường hợp thôn gửi danh sách đề nghị công nhận người  có uy tín vượt quá số lượng được bình chọn ( do có kết quả bình chọn ở cuộc họp liên tịch thôn cao bằng nhau) thì các thành viên tham gia dự họp của UBND xem xét, quyết định chọn đủ số lượng người có uy tín được bình chọn của thôn đó..
Mẫu số 04
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
 
TỔNG HỢP DANH SÁCH
Bình chọn, đề nghị công nhận người có uy tín  trong đồng bào dân tộc thiểu số Năm…..
 
 
 
 
Số TT Họ tên NCUT Năm sinh/giới tính Dân tộc Nơi cư trú Trình độ văn hóa chuyên môn Thành phần người có uy tín Đảng viên Ghi chú
Nam Nữ Già làng Trưởng dòng họ/Tộc trưởng Trưởng thôn và tương đương CB hưu Chúc sức tôn giáo Thầy mo, thầy cúng Nhân sĩ, trí thức Doanh nhân, ngườI sản xuất giỏi Thành phần khác
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
                                   
                                   
                                   
Tổng cộng                                
 
 
          NGƯỜI LẬP BIỂU TM. UBND…
           (ký, ghi rõ họ tên) (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
 
Ghi chú:
- Cột (2): Ghi NCUT (người có uy tín) theo từng xã trong huyện;
- Cột (6): Ghi cụ thể thôn, bản, buôn làng, tổ dân phố và tương đương;
- Các cột từ cột (8) đến cột (16): Ghi cụ thể, đúng thành phần của NCUT;
- Cột (17): Nếu NCUT là đảng viên Đảng Cộng sản Việt nam thì đánh dấu (x) vào cột này. Nếu không phải thì ghi số 0 vào cột này;
 
 
File đính kèm: Tải file