Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
Lĩnh vực: LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO
Thời gian giải quyết: 08 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung nhận được văn bản đăng ký hợp lệ.
Lệ phí: Không
Nội dung: * Trình tự thực hiện
-  Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung gửi hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện đến đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa hiện đại cấp xã, nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa hiện đại cấp xã kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.
- Đại diện nhóm căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa hiện đại cấp xã nhận kết quả.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa hiện đại cấp xã hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.quangninh.gov.vn.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Văn bản đăng ký (theo mẫu).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời hạn giải quyết: 08 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đăng ký hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung thay đổi người đại diện của nhóm.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận về việc đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung.
* Lệ phí: Không có.
* Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung (mẫu B6, Phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017).
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016).
- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.
 
 
Mẫu B6
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________
...(1)…, ngày……tháng……năm……
 
ĐĂNG KÝ
Thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
_____________
 
Kính gửi: ……….(2)……….
 
Tên nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung: ………………………………...      
Địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trungcủa nhóm:……………………..
Họ và tên người đại diện (3):.……………………………………………
Thuộc tôn giáo (hoặc tổ chức tôn giáo; tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo):…………………………………………………
Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung với các nội dung sau:
Người đại diện cũ của nhóm:
Họ và tên:……………………………… Năm sinh: …………….........
Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):…………………………………..........
Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân: ………………….........
Ngày cấp:………….…Nơi cấp: ……………………………….............
Nơi cư trú:.………………………………………………………...........
Người đại diện mới của nhóm:
Họ và tên:……………………………… Năm sinh: …………….........
Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):…………………………………..........
Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân: ………………….........
Ngày cấp:………….…Nơi cấp: ……………………………….............
Nơi cư trú:.………………………………………………………...........
Lý do thay đổi: ……………………………………………………........
Dự kiến thời điểm thay đổi: ……………………………………...........
Văn bản kèm theo gồm: Sơ yếu lý lịch của người đại diện mới; văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo về việc thay đổi người đại diện đối với nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung do tổ chức đăng ký; biên bản cuộc họp bầu, cử người đại diện mới (nếu có).
  NGƯỜI ĐẠI DIỆN (3)
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
(1)  Địa danh nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.
(2)  Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.
(3) Người đại diện mới của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung.
 
File đính kèm: Tải file