Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước
Lĩnh vực: LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI
Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: Không
Nội dung:
Trình tự thực hiện:
- Người có yêu cầu đăng ký lại việc nuôi con nuôi nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của UBND xã/phường/thị trấn nơi cha mẹ nuôi và con nuôi thường trú hoặc nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người yêu cầu đăng ký lại 01 bản chính Giấy chứng nhận nuôi con nuôi. Mục ghi chú của bản chính Giấy chứng nhận nuôi con nuôi và Sổ đăng ký nuôi con nuôi ghi rõ là đăng ký lại.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của UBND xã/phường/thị trấn.
Thành phần hồ sơ:
Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (Trường hợp yêu cầu đăng ký lại tại Ủy ban nhân dân cấp xã không phải là nơi trước đây đã đăng ký việc nuôi con nuôi, thì Tờ khai phải có cam kết của người yêu cầu đăng ký lại về tính trung thực của việc đăng ký nuôi con nuôi trước đó và có chữ ký của ít nhất hai người làm chứng).
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục TTHC:  Ủy ban nhân dân cấp xã.
Cơ quan phối hợp: Không.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính[1]: Cá nhân người có yêu cầu đăng ký lại việc nuôi con nuôi.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai[2]: Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi.
Lệ phí: Không.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính[3]: Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Sổ đăng ký nuôi con nuôi và bản chính giấy tờ đăng ký nuôi con nuôi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được;
- Cha, mẹ nuôi và con nuôi đều còn sống vào thời điểm yêu cầu đăng ký lại.
Căn cứ pháp lý[4]:
- Luật Nuôi con nuôi 2010;
- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi;
- Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài;
 - Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi;
- Thông tư số 267/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác nuôi con nuôi và cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài tại Việt Nam.
 
 
 
 
 
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC NUÔI CON NUÔI
          
Kính gửi[5]:...............................................................................
Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:.........................................................................
Nơi cư trú:...........................................................................................................
............................................................................................................................
Giấy tờ tùy thân[6]:................................................................................................
Đề nghị đăng ký lại việc nuôi con nuôi cho người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên:............................................................. Giới tính:.................
Ngày, tháng, năm sinh:..................................................... Quốc tịch:................
Nơi sinh: ............................................................................................................
Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân2:........................................................................
Nơi cư trú:...........................................................................................................
............................................................................................................................
Số định danh cá nhân:.........................................................................................
Là con nuôi của:
Họ, chữ đệm, tên cha nuôi:...............................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..................................................... Quốc tịch:................
Giấy tờ tùy thân 2:...............................................................................................
Nơi cư trú:...........................................................................................................
............................................................................................................................
Họ, chữ đệm, tên mẹ nuôi:
Ngày, tháng, năm sinh: .................................................... Quốc tịch:.................
Giấy tờ tùy thân2: ...............................................................................................  
Nơi cư trú:...........................................................................................................
............................................................................................................................
Đã đăng ký nuôi con nuôi tại[7]:............................................................................
............................................................................................................................
Giấy chứng nhận nuôi con nuôi trong nước/Quyết định nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài số...................... ngày ........ tháng ....... năm.........
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và đã nộp đầy đủ các giấy tờ hiện có. Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cam đoan của mình.
          Làm tại ......................, ngày ............tháng............năm............
 
     
           Xác nhận của người làm chứng thứ nhất   
  Tôi tên là..........................................sinh năm .............
Giấy tờ tùy thân(2): ............................................................................
........................................................................................................................
CCư trú tại:..................................................................................................
..........................................................................................................................
  Tôi xin làm chứng việc nuôi con nuôi trên là        đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc làm chứng của mình.
           Làm tại:................., ngày..........tháng......... năm...........
                         (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Người yêu cầu                                                                                                            (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)
 
Xác nhận của người làm chứng thứ hai
Tôi tên là.................................................sinh năm ...............
Giấy tờ tùy thân (2):................................................................
............................................................................................................
 Cư trú tại:..............................................................................
............................................................................................................
Tôi xin làm chứng việc nuôi con nuôi trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc làm chứng của mình.
 Làm tại:................., ngày..........tháng......... năm...........
  (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)
 
Tôi xin làm chứng việc nuôi con nuôi trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc làm chứng của mình.
 Làm tại:................., ngày..........tháng......... năm...........
  (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)
 
                    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] Phần in nghiêng là nội dung thay đổi.
[2] Mẫu đơn thay đổi theo Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi.
[3] Phần in nghiêng là nội dung thay đổi.
[4] Phần in nghiêng là nội dung thay đổi.
[5]Ghi rõ tên cơ quan thực hiện đăng ký lại việc nuôi con nuôi.
[6]Ghi rõ tên loại giấy tờ, số, cơ quan cấp, ngày cấp giấy tờ đó (ví dụ: chứng minh nhân dân số 00108912345 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2014).
[7]Ghi tên Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký việc  nuôi con nuôi trong nước; ghi tên Sở Tư pháp nơi đã đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.
 
File đính kèm: Tải file