Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập
Lĩnh vực: LINH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: Không
Nội dung: 5.1. Trình tự thực hiện:
a) Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, lập biên bản;
b) Căn cứ biên bản kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thu hồi giấy phép thành lập và quyết định giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Quyết định giải thể phải ghi rõ lý do, các biện pháp bảo đảm lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
5.2. Cách thức thực hiện
 Trực tiếp hoặc qua bưu điện.
5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
Không quy định
5.4. Thời hạn giải quyết
Không quy định
5.5. Đối tượng thực hiện
 Tổ chức, cá nhân.
5.6. Cơ quan thực hiện
a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;
b) Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo.
5.7. Kết quả thực hiện
Quyết định thu hồi giấy phép thành lập và quyết định giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Quyết định giải thể phải ghi rõ lý do, các biện pháp bảo đảm lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
5.8. Lệ phí:
 Không.
5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
 Không.
5.10. Yêu cầu, điều kiện:
Không quy định.
5.11. Căn cứ pháp lý:
Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
 
 
File đính kèm: Tải file