Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân
Lĩnh vực: LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
Thời gian giải quyết: 7 ngày làm việc
Lệ phí: Không
Nội dung: a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền xác nhận là nạn nhân, nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân làm đơn nộp qua bộ phận một cửa của UBND cấp xã nơi cư trú.
- Bước 2:
+ Cán bộ thường trực tại bộ phận một cửa của UBND cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn Nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận hồ sơ.
+ Chủ tịch UBND cấp xã lập hồ sơ gửi đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện.
- Bước 3:
+ Cán bộ của Phòng Lao động - TB&XH trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp huyện có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ theo quy định.
+ Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện có trách nhiệm thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định
+ Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân.
- Bước 4: Nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân nhận kết quả tại bộ phận một cửa của UBND cấp xã.
b) Cách thức thực hiện:
* Nộp hồ sơ: Lựa chọn nộp hồ sơ qua bộ phận một cửa UBND cấp xã bằng một trong các cách thức sau:
- Nộp hồ sơ trực tiếp;
- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện (gửi qua bưu điện thông thường hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích);
- Gửi hồ sơ qua mạng theo địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn/.
* Nhận kết quả: Lựa chọn nhận kết quả qua UBND cấp xã bằng một trong các cách thức sau:
- Nhận kết quả trực tiếp
- Đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị hỗ trợ của nạn nhân hoặc của gia đình nạn nhân có xác nhận của UBND cấp xã theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013.
- Một trong các loại giấy xác nhận sau:
+ Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 của Luật Phòng, chống mua bán người (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);
+ Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan giải cứu theo quy định tại Điều 25 của Luật Phòng, chống mua bán người (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);
+ Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);
+ Giấy tờ, tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp đã được cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc Bộ Ngoại giao Việt Nam hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh người đó là nạn nhân (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).
* Số lượng hồ sơ : 01 bộ.
d) Thời gian giải quyết: 11 ngày làm việc (không kể thời gian di chuyển hồ sơ). Trong đó:
- UBND cấp xã: 03 ngày làm việc;
- Phòng Lao động - TB&XH: 05 ngày làm việc;
- Chủ tịch UBND cấp huyện: 03 ngày làm việc.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân.
f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:UBND cấp xã, Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện, UBND cấp huyện.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân.
h) Lệ phí:Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Đơn đề nghị hỗ trợ hòa nhập cộng đồng của nạn nhân bị mua bán theo mẫu quy định tại Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư số 35/2013/TT- BLĐTBXH.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
l) Căn cứ pháp lý:
- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ hướng dẫn Luật phòng, chống mua bán người;
- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ Lao động - TB&XH  hướng dẫn Nghị định 09/2013/NĐ-CP về Luật Phòng, chống mua bán người.
 

 
File đính kèm: Tải file