Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 15 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: * Trình tự thực hiện: 
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã, phường, thị trấn;
- UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; viết phiếu tiếp nhận, hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức;
- Cá nhân, tổ chức căn cứ vào phiếu tiếp nhận và trả kết quả, đến UBND xã, phường, thị trấn nhận kết quả theo quy định.
* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND xã, phường, thị trấn
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Tờ  trình xin phép sáp nhâp, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục của tổ chức, cá nhân. Trong đó cần nêu rõ phương án sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục phù hợp với yêu cầu quy định tại Điều lệ Trường mầm non và Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục và điều kiện thưc tế địa phương.;
+ Văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;
+ Giấy chứng nhận đất đai, tài sản hợp lệ.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
* Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, Cá nhân
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp  xã
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
* Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định cho phép thành lập hoặc không cho phép thành lập.             
* Lệ phí: Không            
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không   
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: 
Việc sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- Đáp ứng yêu cầu giử trẻ của các gia đình, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương;
- Bảo đảm an toàn và quyền lợi của trẻ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;
- Bảo đảm quyền lợi của giáo viên và nhân viên.
* Căn cứ pháp lý của TTHC: 
- Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.
- Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất: Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non; Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non (gọi tắt là Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT).
- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 27/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất: Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục; Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
File đính kèm: Tải file