Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng
Lĩnh vực: LĨNH VỰC THƯ VIỆN
Thời gian giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.
Lệ phí: Không
Nội dung: * Trình tự thực hiện:
Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện thực hiện mở cửa hoạt động, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện gửi thông báo thành lập đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thư viện đặt trụ sở.
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do. Trong thời hạn 10 ngày, kể  từ ngày tiếp nhận thông báo, nếu hồ sơ thông báo không đủ tài liệu theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ.
* Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến.
* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Thông báo thành lập thư viện ( theo Mẫu số 01A. Thông báo thành lập thư viện của Thư viện cộng đồng/ Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
(2) Tài liệu chứng minh đủ điều kiện thành lập quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật thư viện số 46/2019/QH14.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.
* Đối tượng thực hiện TTHC:  Tổ chức, cá nhân.     
* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.
* Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản trả lời.             
* Phí, lệ phí: Không quy định
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
(1) Thông báo thành lập thư viện theo Mẫu số 01 A. Thông báo thành lập thư viện của Thư viện cộng đồng/ Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
* Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:  Không yêu cầu
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019.
-  Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật thư viện.
- Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ Trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chi tiết mẫu đơn số 01A Thông báo thành lập thư viện cộng đồng/ thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng
     .......1.......... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
  ............, ngày....... tháng........ năm........
 
THÔNG BÁO THÀNH LẬP THƯ VIỆN
(Dành cho Thư viện cộng đồng/ Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng)
 
Kính gửi:  Ủy ban nhân dân………………2………..............………
 
.....3....... thông báo thành lập thư viện với các nội dung sau:
1. Tên thư viện thành lập:
Tên bằng tiếng Việt (viết chữ in hoa):............................................................
Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có):..............................................................
Tên viết tắt (nếu có):......................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở thư viện: ..........................................................................
(ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)
Điện thoại (nếu có).........................................Fax (nếu có):...............................
Email (nếu có).........................................Website (nếu có):...............................
3. Mục tiêu, đối tượng phục vụ của thư viện:
...........................................................................................................................
4. Tài nguyên thông tin và tiện ích ban đầu của thư viện4:
- Tổng số bản sách:.............................................................................................;
   Số đầu sách:.....................................................................................................;
- Tổng số đầu báo, tạp chí:..................................................................................;
- Tổng số đầu tài liệu số (nếu có):.......................................................................;
5. Diện tích thư viện: ................m2;
Trong đó, diện tích dành cho bạn đọc:......................... m2
6. Nguồn kinh phí của thư viện:...........................................................
7. Chủ sở hữu thư viện:
a) Chủ sở hữu thư viện ( đánh dấu vào ô tương ứng):
         Cá nhân                                   Nhóm cá nhân
          Cộng đồng                              Tổ chức  
b) Đối  với chủ sở hữu là cá nhân:
Họ và tên(viết  chữ in hoa):....................................Giới tính: ......................
Sinh ngày: ......./........./..........                                  Dân tộc:........................
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (đánh dấu vào ô tương ứng):
        Chứng minh nhân dân                        Căn cước công dân            Hộ chiếu
Số giấy tờ chứng thực cá nhân:.....................................................................
         Ngày cấp:........../.........../.........              Ngày hết hạn (nếu có):....../......../........  
        Nơi cấp:..........................................................................................................
        Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..................................................................
        Chỗ ở hiện tại:.............................................................................................
   (ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)
Điện thoại (nếu có).........................................Fax (nếu có):...............................
        Email (nếu có)....................................................................................................
          c) Đối với chủ sở hữu là nhóm cá nhân: Kê khai thông tin từng cá nhân trong nhóm theo các thông tin tại điểm b. Trường hơp từ 03 người trở lên có thể lập danh sách riêng gửi kèm theo.
          d) Đối với chủ sở hữu là tổ chức:
Tên tổ chức (viết  chữ in hoa):.......................................................................
Địa chỉ trụ sở chính:......................................................................................
(ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)
Điện thoại (nếu có).........................................Fax (nếu có):...............................
       Email (nếu có).........................................Website (nếu có):...............................
          đ) Đối với chủ sở hữu là cộng đồng:
          Ghi rõ tên cộng đồng dân cư (thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương):......................................................................................................
            8. Thông tin về người đại diện theo pháp luật của thư viện:
          a) Trường hợp người đại diện theo pháp luật của thư viện không đồng thời là chủ sở hữu
Họ và tên(viết  chữ in hoa):....................................Giới tính: ......................
Sinh ngày: ......./........./..........                                  Dân tộc:........................
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (đánh dấu vào ô tương ứng):
        Chứng minh nhân dân                        Căn cước công dân            Hộ chiếu
Số giấy tờ chứng thực cá nhân:.....................................................................
         Ngày cấp:........../.........../.........              Ngày hết hạn (nếu có):....../......../........  
        Cơ quan cấp:..................................................................................................
        Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..................................................................
        Chỗ ở hiện tại:.............................................................................................
   (ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)
Điện thoại (nếu có).........................................Fax (nếu có):...............................
        Email (nếu có)....................................................................................................
          b) Trường hợp người đại diện theo pháp luật đồng thời là chủ sở hữu của thư viện:
Họ và tên:.....................................................................................................
Chỗ ở hiện tại:......................................................................................
(ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương)
9. Thông tin về người làm công tác thư viện
Số lượng:..............người (trường hợp có nhiều hơn 02 người, lập danh sách riêng gửi kèm)
  • Họ và tên:.................................................... Ngày sinh................................
  • Trình độ văn hóa: .......................................................................................
  •  Hình thức được bồi  dưỡng, đào tạo nghiệp vụ thư viện:..........................
10. Ngày bắt đầu hoạt động: ngày........ tháng........ năm.........
............3...................... cam kết:
- Quản lý, vận hành thư viện theo đúng mục tiêu, đối tượng và các quy định  của pháp luật; sử dụng trị sở thư viện đúng mục đích.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp,  chính xác và trung thực của nội dung đã thông báo;
- Trường hơp thay đổi một trong các thông tin sau: tên, địa chỉ, mục tiêu, đối  tượng phục vụ của thư viện, chủ sở hữu, người đại diện  theo pháp luật của thư viện, sẽ thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Hồ sơ đính kèm:
a) Danh mục tài nguyên thông tin, tiện ích ban đầu của thư viện;
b) Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu, người đại diện  theo pháp luật của thư viện; bản sao các bằng cấp,  chứng chỉ của người làm công tác thư viện;
c) Lý lịch tư pháp ( đối với người làm công tác thư viện là người nước ngoài);
d) Tài liệu khác (nếu có).
 
 
  ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CỘNG ĐỒNG/CÁ NHÂN THÀNH LẬP  THƯ VIỆN
 ( ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))
 
 
1. Tên của tổ  chức thành lập thư viện (chỉ áp dụng để ghi tên đối với trường hợp tổ chức thành lập  thư viện).
2. Ghi tên Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng), cấp xã (đối với thư viện cộng đồng) nơi đặt trụ sở thư viện.
3. Tổ chức, cộng đồng, cá nhân thành lập thư viện.
4. Ghi số lượng tài nguyên thông tin, tiện ích thư viện tại thời điểm thông báo.
 
File đính kèm: Tải file