Tin nổi bật

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại


 1) Ông Trương Văn Pha - Chủ tịch UBND phường - Trưởng bộ phận

Ngày sinh: 
Dân tộc: Sán dìu
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị công  
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0917 384 988
Email: truongvanpha@quangninh.gov.vn

2) Ông Phạm Tiến Lợi - Phó Chủ tịch UBND phường - Phó trưởng bộ phận
  Ngày sinh: 
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Cử nhânXã hội học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0982.167.438
Email: 

3) Công chức Văn phòng - Thống kê: bà Nguyễn Thị Huệ
Ngày sinh: 30/01/1984
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0347385358
Email: 

4) Công chức Văn hóa - Xã hội: bà Ngô Thị Hòa
Ngày sinh: 25/11/1986
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản Trị Nhân Lực
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0978095506
Email: 

5) Công chức Tư pháp - Hộ tịch: bà Bùi Thị Hiền
Ngày sinh: 
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0902 059 422
Email:damthihien@quangninh.gov.vn

6) Công chức Địa chính - Xây dựng: bà Nguyễn Thị Út
Ngày sinh: 20/07/1985
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0968628869
Email: