Tin nổi bật

Thông báo

Theo dõi tiếp nhận hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Văn hóa - Thông tin

      Thực hiện Quyết định số 2391/QĐ - UBND ngày 29/7/2016 về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 3610/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND Tỉnh về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể Thao. Theo đó, lĩnh vực văn hóa và thông tin được bổ sung thêm một số thủ tục mới. UBND phường Cẩm Thạch thông báo việc theo dõi tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Văn hóa - thông tin cụ thể như sau:
      Từ ngày 01/01/2017, các thủ tục được thực hiện tại Trung tâm Thành phố (thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Thành Phố) và tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của các phường xã ( Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã). Chi tiết các nội dung các thủ tục được gửi theo đường link đính kèm.
/userfiles/phuongcamthach/files/th%E1%BB%A7%20t%E1%BB%A5c%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh.pdf