Tin nổi bật

Thông báo

THÔNG BÁO VỀ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ, TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2016

            Thực hiện Kế hoạch số 6056/KH-UBND ngày 28/9/2016 của UBND Tỉnh Quảng Ninh về thí điểm tuyển dụng công chức cấp xã tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2016; Quyết định 3204/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã tập trung tỉnh năm 2016, công văn số 6576/UBND - TH6 ngày 19/10/2016 của UBND Tỉnh  về việc tuyển dụng công chức tập trung năm 2016. UBND phường Cẩm Thạch đã dán thông báo trên bảng thông tin tại trụ sở UBND Phường. UBND phường thông báo đến công dân được biết. (Chi tiết Thông báo xem tại trang wed Sở nội vụ Quảng Ninh)