Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo của Tỉnh

Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND Tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở Nông nghiệp và PTNT Tỉnh Quảng Ninh
Các tin liên quan: