Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo của Tỉnh

Quyết định số 4542/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND Tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính thay thế; danh mục thủ tục hành chính hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở Nông nghiệp và PTNT Tỉnh Quảng Ninh
Các tin liên quan: