Tin nổi bật

Tổ chức bộ máy

 1)Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường: bà Nguyễn Thị Tụ
Ngày sinh: 02/10/1968
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Đại học Xã hội học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0941.281968
Email: nguyenthitu.cp@quangninh.gov.vn
 

2) Phó Bí thư thường trực Đảng ủy: 
  Ngày sinh: 
Dân tộc: 
Trình độ chuyên môn:
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại: 
Email: 

3) Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường: ông Trương Văn Pha

Ngày sinh: 
Dân tộc: Sán dìu
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản trị công  
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0917 384 988
Email: truongvanpha@quangninh.gov.vn

4)  Phó Chủ tịch HĐND phường:  Nguyễn Thị Cứ
Ngày sinh: 01/02/1980
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại:  0905173668
Email: nguyenthicu.cp@quangninh.gov.vn

5) Phó Chủ tịch UBND phường: ông Phạm Tiến Lợi
Ngày sinh: 12/01/1967
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Cử nhânXã hội học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0982.167.438
Email: 

6) Phó Chủ tịch UBND phường: ông Nguyễn Tiến Thành
Ngày sinh: 31/12/1986
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý đất đai
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0978375518
Email: nguyentienthanh.cp@quangninh.gov.vn

7) Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường: bà Vũ Thị Đoàn
Ngày sinh: 14/12/1970
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Đại học 
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0934234588
Email: vuthidoan.cp@quangninh.gov.vn

8) Chủ tịch Hội LH Phụ nữ phường: bà Nguyễn Thị Huyền
Ngày sinh: 12/12/1986
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ phát triển cộng đồng
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0913366182
Email: nguyenthihien.cp@quangninh.gov.vn


9) Chủ tịch Hội Nông dân phường: Lại Thị Chiên
Ngày sinh: 19/09/1973
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0912667587
Email: laithichien.cp@quangninh.gov.vn

10)  Chủ tịch Hội CCB phường: ông Bùi Hữu Tài
Ngày sinh: 19/05/1984
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0382341984
Email: buihuutai.cp@quangninh.gov.vn

11) Bí thư Đoàn TN phường: ông Đỗ Khải Sâm
Ngày sinh: 30/10/1989
Dân tộc: Sán Dìu
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0383649262
Email: dokhaisam@quangninh.gov.vn

12) Chỉ huy trưởng ban CHQS phường: ông Nguyễn Thái Học
Ngày sinh: 15/05/1992
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0903763666
Email: nguyenthaihoc@quangninh.gov.vn

13) Công chức Văn phòng - Thống kê: bà Nguyễn Thu Hà
Ngày sinh: 19/08/1976
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0852468505
Email: dothuha.cp@quangninh.gov.vn

14) Công chức Văn phòng - Thống kê: bà Nguyễn Thị Huệ
Ngày sinh: 30/01/1984
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0347385358
Email: nguyenthihue.cp@quangninh.gov.vn

15) Công chức Văn hóa - Xã hội: bà Ngô Thị Hòa
Ngày sinh: 25/11/1986
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản Trị Nhân Lực
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0978095506
Email: ngothihoa@quangninh.gov.vn

16) Công chức Địa chính - Xây dựng: bà Nguyễn Thị Út
Ngày sinh: 20/07/1985
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0968628869
Email: nguyenthiut@quangninh.gov.vn

17) Công chức Tư pháp - Hộ tịch: bà Đàm Thị Hiền
Ngày sinh: 
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0902 059 422
Email:damthihien@quangninh.gov.vn

18) Công chức Tài chính - Kế toán: ông Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 14/08/1980
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0795115111
Email: nguyenthanhtung.cp@quangninh.gov.vn

19) Công chức Tài chính - Kế toán: Đặng Thu Hiền
Ngày sinh: 30/11/1992
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn:  Đại học Kế toán
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại: 0382849809
Email: dangthuhien@quangninh.gov.vn

20) Công chức Địa chính - Xây dựng: bà Nguyễn Thị Nguyên
  Ngày sinh: 17/03/1982
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại: 0978321487
Email: nguyenthinguyen@quangninh.gov.vn

21) Công chức Tư pháp - Hộ tịch: bà Đỗ Thị Quỳnh Chi
Ngày sinh: 04/9/1978 
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0983.628.389
Email: dothiquynhchi.cp@quangninh.gov.vn