Tin nổi bật

Thông báo

Về việc tuyên truyền thực hiện chuyển đổi mã vùng theo Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT ngày 21/11/2016 của Bộ thông tin truyền thông trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả

    Căn cứ QĐ số 2036/QĐ - BTTTT ngày 2/11/2016 của Bộ thông tin truyền thông ban hành kế hoạch chuyển đổi mã vùng thì Quảng Ninh là 1 trong 3 tỉnh thực hiện chuyển đổi mã vùng trong giai đoạn 2.
    Ủy ban nhân dân phường thông báo đến nhân dân trên địa bàn phường như sau:
Mã vùng Quảng Ninh chuyển đổi:
+ Mã vũng cũ: 33
+ Mã vùng mới: 203
+ Thời điểm chuyển mã vùng: Bắt đầu 00 giờ 00 phút ngày 15/4/2017
+ Thòi gian quay số song song: Bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 15/4/2017, kết thúc 23 giờ 59 phút ngày 15/4/2017
+Thời gian duy trì âm thông báo: Bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 15/5/2017
+Thời gian kết thúc: 23 giờ 59 phút ngày 16/6/2017.