Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo của Tỉnh

Thông báo số 103/UBND-TH5 ngày 31/05/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thông báo Thông tư số hiệu 04/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ mới ban hành
Thông báo số 103/UBND-TH5 ngày 31/05/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thông báo Thông tư số hiệu 04/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ mới ban hành
Thông báo số 102/UBND-TH5 ngày 31/05/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thông báo Thông tư số hiệu 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ mới ban hành
Thông báo số 102/UBND-TH5 ngày 31/05/2019 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thông báo Thông tư số hiệu 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ mới ban hành
Quyết định số 4542/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND Tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính thay thế; danh mục thủ tục hành chính hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở Nông nghiệp và PTNT Tỉnh Quảng Ninh
Quyết định số 4542/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND Tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính thay thế; danh mục thủ tục hành chính hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở Nông nghiệp và PTNT Tỉnh Quảng Ninh
Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND Tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở Nông nghiệp và PTNT Tỉnh Quảng Ninh
Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 16/5/2018 của UBND Tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở Nông nghiệp và PTNT Tỉnh Quảng Ninh
Quyết định số 1653/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND Tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Quyết định số 1653/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND Tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND Tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa và thể thao
Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND Tỉnh Quảng Ninh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa và thể thao
Quyết định 3430/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Ninh
Quyết định 3430/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Ninh